Rapport

 

LOEC

 

LE Onderwijs En Competenties

 

Opleiding Logistiek & Economie en Competenties

 

(versie:  2 februari 2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs:

F.J.M. Vonk, M.A. Ph.D

J.H. Jansen, Bac.

  


 

 

Inhoudsopgave

 

      Voorwoord

  1. Opdracht / Probleem
  2. LE competenties en HBO kernkwalificaties
  3. Didactische visie LE

3.1. De onderwijsvisie

3.2. Leerlijnen (een overzicht)

  1. Analyse LE-curriculum 2002/2003

§ 4.1. Propedeuse

§ 4.2. Cluster C

§ 4.3. Cluster D

§ 4.4. Cluster E

§ 4.5. Cluster E

§ 4.6. Cluster F

§ 4.7. Cluster G

§ 4.8. Cluster H

§ 4.9. ILO (nog niet uitgewerkt)

§ 4.10. Deeltijd (nog niet uitgewerkt i.v.m. groot onderhoud)

  1. Conclusies en aanbevelingen
  2. Vervolgtraject: Vervolgprojecten (2002/2003 en 2003/2004)
  3. Literatuur
  4. Bijlagen

I.              Model competentie- en toetsingsbeleid

II.           LE kern- en deelcompetenties

III.         De 10 generieke HBO-kernkwalificaties

IV.        De niveaus van de kerncompetenties

V.           Opbouw van het leerplan LE

VI.        Voorstel toetsing LE

 

 


 

Voorwoord

 

 

In dit document wordt een overzicht gegeven van de feitelijke stand van zaken van het competentiegeoriėnteerde onderwijs binnen de opleiding Logistiek en Economie in het schooljaar 2002-2003. Dit overzicht zal worden aangevuld met een visie op het onderwijs binnen de opleiding LE die uitmondt in een aantal aanbevelingen betreffende de opzet van het onderwijs, de toetsing van competenties en de noodzaak van een continuļteit van de kwaliteitszorg van het onderwijs.

 

In het schooljaar 2001-2002 is een eerste aanzet gegeven tot implementatie van competenties binnen de modules en het formuleren van handelingsgerichte leerdoelen. Deze vinden hun weerslag concreet in de modulebeschrijvingen in de nieuwe studiegids 2002-2003. In het schooljaar 2002-2003 zal de toetsing van competenties verder worden uitgewerkt in het licht van de onderwijsvisie. Daartoe zullen in samenspraak met het docententeam tijdens de studiedagen voorstellen worden gedaan om de toetsing van de eigen modules kritisch te analyseren. Deze voorstellen zijn in de analyse meegenomen en hebben geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen.

 

De opleiding LE kan op deze manier een samenhangend leerplan aanbieden aan de huidige en komende generaties studenten, waarbij naast de oriėntatie op de beroepspraktijk in de stage en de afstudeeropdracht de theoretische verdieping op strategisch en beleidsmatig niveau is gewaarborgd.

 

Frank Vonk

Jan Jansen

 

 

Arnhem, januari 2003


 

Hoofdstuk 1:  Opdracht / Probleem

 

De opleiding LE leidt studenten op voor bepaalde functies in het (internationale) logistieke beroepenveld. In de studiegids LE 2001/2002 zijn de 10 kerncompetenties (afgeleid van het beroepsprofiel) geformuleerd, maar er is nog geen duidelijk verband gelegd met de beroepskwalificaties (of deelcompetenties), zoals die zijn neergelegd in de notitie kerncompetenties LE 2000-2004 (zie bijlage II); alsmede moet er een relatie worden ontwikkeld met de toetsing (zie hiervoor bijlage  I).

 

Doelstelling(en) project

 

·        Implementatie van kerncompetenties, beroepskwalificaties (deelcompetenties) en handelingsgerichte leerdoelen in het LE-curriculum.

·        De screening en matching van de bestaande toetsing aan bovengenoemde kerncompetenties, beroepskwalificaties en handelingsgerichte leerdoelen, alsmede het aangeven van een gewenste richting van het toetsbeleid van de LE.

·        Het koppelen van kerncompetenties aan een didactisch concept (leerlijn)

·        Het opstellen van een toetsingsbeleidsplan

 

Projectgrenzen

 

·         Huidige LE curriculum

·         Bestaande kerncompetenties

 

Projectrisico('s)

 

·        Keuzes maken t.a.v. competentiematrices

·        Benoemen van de producten van toetsing

·        Het samenstellen van een rapport, dat direct kan worden opgenomen in de studiegids van het jaar 2002/2003

·        Het ontwikkelen van een effectief en efficiėnt toetsingsbeleid voor de studenten, de docenten en de ondersteunende organisatie (Studiebegeleider, Tentamenorganisatie en Cijferadministratie)

·        Overzichtelijke en inzichtelijke matrices qua didactiek, visie en kerncompetenties

 


 

Hoofdstuk 2:  LE competenties en HBO-kwalificaties

 

De opleiding Logistiek en Economie in Arnhem kent een tiental kerncompetenties (zie bijlage II), waarbij een drietal kerncompetenties specifiek zijn voor de opleiding Logistiek en Economie aan de Faculteit Economie van de HAN. Het betreft hier kerncompetenties die het internationale karakter van de logistiek accentueren (de kerncompetenties 8, 9 en voornamelijk 10). Hoe dit internationale karakter tot uitdrukking komt, is af te lezen aan de opbouw van het leerplan: in het C-cluster, internationale distributie, en in het G-cluster, internationaal management, komen specifieke logistieke aspecten aan de orde die te maken hebben met de logistieke keten in internationaal perspectief.

 

In het leerplan zijn de afzonderlijke modules gekoppeld aan deelcompetenties en zijn handelingsgerichte leerdoelen geformuleerd die tot uitdrukking brengen wat een student bij afronding van een module moet kunnen (zowel cognitief, qua vaardigheden alsmede integratief). De HBO-kernkwalificaties (zie bijlage III) zijn gekoppeld aan de verschillende deelcompetenties. Wat betreft de toetsing en invulling van de handelingsgerichte leerdoelen zal hiermee rekening moeten worden gehouden. Wellicht is t.z.t. een herijking hiervan nodig, maar vooralsnog kunnen deze kernkwalificaties binnen de afzonderlijke modules redelijk eenvoudig worden ingepast en getoetst.

 


 

Hoofdstuk 3:  Didactische visie LE

 

3.1. De onderwijs- en didactische visie binnen de opleiding Logistiek en Economie

 

HEAO-Opleidingen leiden op tot een zelfstandig en in teamverband werkende beroepsbeoefenaar. En om dat te kunnen, beschikt de afgestudeerde student over landelijk vastgestelde competenties. Voor de opleiding Logistiek en Economie van de HAN komen deze tot uitdrukking in tien kerncompetenties.Van die tien kerncompetenties zijn er drie specifiek voor de LE-HAN ingevuld op het gebied van de internationale distributie (zie bijlage II).

 

Binnen de opleiding Logistiek en Economie van de HAN worden de studenten voorbereid op de volgende gebieden binnen de logistiek:

 

Gebieden logistiek:

Inkoop

Productie

Warehousing

Transport

Internationale

Distributie

Ketenlogistiek

Niveaus:

Strategisch

+++

 

+

 

++

++

Tactisch

++

++

++

+

+++

+++

Operationeel

+

+

+

+

+

+

 

Uit dit schema[1] blijkt  dat de opleiding Logistiek en Economie zich met name op internationale distributie, strategische inkoop en ketenlogistiek richt.

 

Het onderwijs is zodanig ingericht dat de student  zelfstandig en in teamverband kan werken. Om dit te bereiken werkt de student binnen het afglijdende G-model.[2]  Volgens dit model is het onderwijs als volgt ingericht: tijdens de eerste drie semesters van de opleiding leert de student aan de hand van PGO (probleemgestuurd onderwijs) en PO (projectonderwijs) om op operationeel en tactisch niveau te leren denken. De laatste drie semesters werkt de student grotendeels zelfstandig aan zijn stage en de afstudeeropdracht. In de stage groeit de student van het operationele naar het tactische niveau, in de afstudeerfase werkt de student zelfstandig een project uit binnen een strategische context. De sturing door de docent neemt dus af. Het keerpunt van de sturing is de stage: de student laat zien, dat hij in staat is de verworven operationele en tactische competenties toe te passen in een concrete beroepssituatie. De student neemt in de loop van de studie steeds meer de regie van zijn leren over en denkt na over zijn manier van leren. Het onderstaande schema geeft deze  ontwikkeling weer.

 

Tijdens de studie zullen steeds minder aparte vakken worden aangeboden en zal de student in aanraking komen met onderwijsvormen waarbinnen vakken nauw met elkaar zijn verbonden en als een geheel worden aangeboden.

 

 

 

 

 

Figuur 1: Single Loop Learning en Double Loop Learning[3]

Tekstvak: Gevolgen & Verdere
Veranderingen
Tekstvak: Handelen
Tekstvak: Maken van
Keuzes
 
Tekstvak: Leermomenten
Tekstvak: Bestaande manier van denken
Tekstvak: Nieuwe manier van denken
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 2: De leercyclus van Kolb

 

 

Tekstvak: 1. Concrete Ervaringen
Tekstvak: 2. Observaties & 
    Reflecties
Tekstvak: 4. Toetsen van 
    Implicaties ( in
    nieuwe situatie)  
Tekstvak: 3. Formuleren van
   Abstracte Concepten
   en Generalisaties

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2. Leerlijnen

 

Hieronder volgt een grafische weergave van de verdeling van de leerlijnen naar de verschillende leerjaren en clusters binnen de opleiding Logistiek en Economie binnen de HAN, zoals deze wordt voorgesteld in De Bie en De Kleijn (2001). Een verdere invulling en analyse volgt in hoofdstuk 6.

 

 

Leerjaar

Integraal

Vaardigheden

Conceptueel

ErvaringReflectie

Studieloopbaan

1A

50

10

20

10

10

1B

50

10

20

10

10

2C

55

10

20

10

5

2D

55

10

20

10

5

3E

85

0

0

10

5

3F

65

0

0

30

5

4G

85

0

0

10

5

4H

75

0

0

20

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hoofdstuk 4: Analyse LE-curriculum 2002/2003

 

§ 4.1. Propedeuse

 

Analyse propedeuse op grond studiegids propedeuse 2002/2003 moet nog worden gemaakt (input van PD)

 

 

Wat zijn  de trends en beheersingsniveaus  in de propedeuse? Daar moet nog actie op komen (input PD).

 

Op de volgende pagina is een eerste, niet gefiatteerd overzicht gegeven van de propedeusemodules in termen van LE-competenties en beheersingsniveaus.
 

Overzicht Excel: Propedeuse; differentiatie LE/MER

 

 

C

O

M

P

E

T

E

N

T

I

E

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

P

G

B

W

Module

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

 

 

 

 

Code

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

 

 

 

 

BA

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

2

BE

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

W

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

4

CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

W

W

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

0

0

0

6

OP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

W

 

 

 

W

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

4

LG

W

W

 

 

W

W

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

W

 

W

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

11

AE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

W

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

5

EN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

1

IF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

W

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

0

0

0

3

ST

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1

2

CO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

2

BC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

1

0

BL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

1

EW

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

2

RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

0

0

1

2

DU/FA/SP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

1

BKP

 

 

 

 

 

 

W

W

 

W

W

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

W

W

W

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

9

PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

W

W

W

 

 

 

W

W

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

W

W

W

W

 

 

 

 

 

W

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

W

W

W

W

 

 

 

 

 

W

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

7

P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

B

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

W

1

1

0

3

1

1

2

3

0

2

2

3

3

3

4

3

0

0

1

1

3

2

3

1

2

2

2

1

1

2

4

0

0

1

1

0

0

1

2

0

0

1

1

2

1

3

0

2

2

0

0

4

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 


 

§ 4.2 Cluster C

 

Analyse scholingsdag 15 oktober 2002

 

 

Voorlopige conclusies

 

 

Donderdag 9 januari 2003

C-cluster

 

Besluitenlijst

-         Dekken verschuivingen alle vereiste competenties in het ID-cluster? Nadere analyse.

-         Modules aanpassen aan thematiek van het cluster.

-         Modules integratief (met PGO en PGO)

-         Eisen aan inkopen van modules voor opbouw van C

-         Studenten prop. basisrechtmodule, in C internationaal recht, later her en der in toepassingen tot uitdrukking gebracht (bijv. in G-cluster). Moeilijk: dekking door kern- en/of deelcompetenties

-         Vervolgproject naar D (integratie naar Log en OR) en E. Combinatie met IDL. Projectbeschrijving en -opdracht vanuit het D-cluster.

-         Shift-/introductieperiode invullen. Leerlijnen Studieloopbaanlijn wordt ingepast; start Monica van Winkel. Vanaf 2003-2004 structureel ruimte in de shift (1 sp). Ook tussen E en F (projectmanagement). In de stukken afspraken vastleggen.

-         Recht en shiftweken als opdracht formuleren.

-         Instrumentarium voor het C-cluster in de shift-/introductieweken aanleren.

-         PGO-opdrachten herzien

-         Zwarte boekje invoeren om een totaaloverzicht te krijgen dat meer individueel georiėnteerd is. Als aanzet tot stageopdracht/t.b.v. praktijkcoördinator.


 

 

Overzicht Excel: C-cluster

 

 

C

O

M

P

E

T

E

N

T

I

E

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

P

G

B

W

Module

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

 

 

 

 

Code

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

 

 

 

 

IDK1C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

B

W

B

B

B

B

B

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

W

W

 

B

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

8

6

IDL1C

B

G

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

G

B

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

3

0

IDT2B

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

0

0

OR2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

0

0

IDP1D

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

W

W

 

W

 

W

 

B

 

 

B

 

B

B

W

 

 

W

 

 

W

 

 

W

W

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

W

 

 

 

 

 

0

0

5

12

IDP2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

W

 

 

W

 

W

B

 

 

B

 

B

B

W

 

 

W

 

 

 

 

 

W

W

W

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

W

B

 

 

 

 

 

W

0

0

5

12

BCC1B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

B

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

2

1

TPE1C

 

 

 

 

 

 

 

W

W

 

 

 

W

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0